Všeobecné obchodné podmienky
Zviera na koňoch Business

I. Rozsah pôsobnosti
Zariadenie Animal Riding Shop prevádzkuje spoločnosť ZOO-RIDING AG.
Nasledujúce podmienky platia výlučne pre všetky služby, ktoré ponúka ZOO-RIDING AG ponúkané alebo poskytované na webových stránkach. Tieto podmienky môžu byť vytlačené alebo stiahnuté a reprodukované. Všetky dodatočné dohody, vylúčenie alebo odchýlky od týchto podmienok, dodatkov, dohôd a vyhlásení vyžadujú písomnú formu. Platí to aj pre odchýlku od požiadavky písomnej formy. Všetky vyhlásenia, inzeráty atď. Zákazníka, ktoré sú nám adresované, budú platné písomne.

II. Všeobecné podmienky na nákup výrobkov z predajne zvierat na koni
1, ponuka Animal na koni Obchody určené výhradne pre spotrebiteľov, ako je definované v § 1 ods. 2 Consumer Protection Act (KSchG), čím bolo kupujúcemu pri získavaní produktov z jazdenia zvierat ukladať transakcie na účel, ktorý opisuje ani jej obchodnej alebo jeho nezávislej odbornej činnosti. Možnosť objednať si z obchodu s zvieratami vyžaduje minimálny vek 18 rokov. Kupujúci, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov, nemôžu zadávať objednávky bez súhlasu svojho právneho zástupcu. Dodávateľská oblasť je výhradne Európa. Na požiadanie si ZOO-RIDING AG vyhradzuje právo dodať aj do iných priestorov.

Webové stránky obsahujú len požiadavku na predloženie nákupnej ponuky. Objednávka nám predstavuje ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V objednávke je kôš k dispozícii v internetovom obchode. Môžete ich odoslať online. Ponuky sú bezplatné. Ak je opustený objednávka v Animal Riding nakupovať online, zašleme zákazníkovi e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky a detailov (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie objednávky zákazníka, ale má iba informovať, že objednávka bola prijatá nami. Kúpna zmluva je uzavretá len vtedy, ak spoločnosť ZOO-RIDING AG písomne ​​potvrdí prijatie objednávky alebo ak je objednaný produkt zaslaný kupujúcemu. Ak je to potrebné, spoločnosť ZOO-RIDING AG potvrdí odoslanie zákazníkovi druhým e-mailom (potvrdenie o preprave). Produkty, ktoré nie sú uvedené v potvrdení o dodaní, nepredstavujú kúpnu zmluvu. Spoločnosť ZOO-RIDING AG si vyhradzuje právo obmedziť množstvo objednávky na bežné množstvo. Objednávka musí byť v každom prípade zamietnutá, ak zákazník nedokáže pristupovať k jeho vymenovanie u zvierat na koni Shop potvrdenie o prijatí objednávky, sa konala na (čiastočné) dodávky alebo aspoň čiastočná dodávka dostane počas 4 týždňov.

Objednávku je možné odvolať písomne ​​(aj e-mailom) do 14 dní po doručení. Okrem toho môže odberateľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia objednaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy by malo prebiehať písomne ​​(listom alebo e-mailom) alebo vrátením tovaru na účely preukázania bezpečnosti a nevyžaduje žiadne odôvodnenie. Dodržať termín je včasné odoslanie odvolania / zrušenia / tovar do centrálneho skladu Animal jazdiť v Holandsku na tejto adrese je dostatočná: Animal koni B.V., Hamsestraat 90, 4043 LK Opheusden

V prípade odstúpenia / odstúpenia od zmluvy sa celková alebo čiastočná náhrada kúpnej ceny uskutoční len v poradí oproti vráteniu tovaru prijatého zákazníkom. Náklady na vrátenie znáša odosielateľ. Tovar sa má vrátiť v nevyužitom stave a ako nový predajný stav a v pôvodnom balení. Zníženie hodnoty spôsobené používaním tovaru alebo poškodením obalu môže požadovať spoločnosť Animal-Riding alebo si ju môže ponechať už zaplatená suma. To isté platí, ak v čase vrátenia tovaru chýbajú príslušenstvo alebo diely.

Ceny sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú DPH. ZOO-RIDING AG si vyhradzuje právo na zmenu kótovaných cien. Toto nie je možné, ak bola objednávka splnená, ak spoločnosť ZOO-RIDING AG potvrdila stav zákazky alebo objednaný produkt bol odoslaný zákazníkovi.

Ceny sú plus náklady na dopravu, ktoré sú vypočítané v nákupnom košíku v závislosti od krajiny objednávky. Kúpnu cenu môžete zaplatiť kreditnou kartou (Mastercard, Visa), PayPal alebo priamym prevodom. Objednávky a dodávky do krajín mimo EÚ môžu podliehať poplatku vo výške niekoľkých percent. Tieto musia znášať samotný zákazník a nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Poskytovateľ tovaru (sprostredkovateľ, zásielkový servis atď.) Je oprávnený ich priamo vyzdvihnúť od vás.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávka musí byť doručená na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim. Dodávka je ohrozená a faktúra zákazníka. Riziko prechádza na zákazníka dodaním tovaru dopravcovi. ZOO-RIDING AG má právo na čiastkové dodávky. Všetky dodané veci zostávajú majetkom spoločnosti ZOO-RIDING AG až do úplného zaplatenia. Pri uplatnení výhrady vlastníckeho práva sa výmaz zo zmluvy považuje za existujúci iba vtedy, ak je výslovne vyhlásený. Informácie o termíne dodania sú nezáväzné, pokiaľ dátum dodania nebol záväzný. Ak výrobná spoločnosť produktov napriek zmluvnej povinnosti neposkytuje objednaný tovar, máme právo odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je Kupujúci okamžite informovaný, že objednaný produkt nie je k dispozícii. Akékoľvek nároky zákazníka sú v tomto prípade vylúčené. Už zaplatená kúpna cena bude okamžite vrátená.

V prípade chybného tovaru musí spoločnosť ZOO-RIDING AG kontaktovať zákaznícky servis na adrese order@animal-riding.com alebo odoslať tovar do vyššie uvedeného centrálneho skladu v Holandsku.

Spoločnosť ZOO-RIDING AG je zodpovedná iba za hrubej nedbanlivosti a úmysel, ako aj za porušenie zabezpečeného majetku. Spoločnosť ZOO-RIDING AG nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré nedošlo k samotnej dodávke. Spoločnosť ZOO-RIDING AG navyše nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu zisku alebo za iné aktíva zákazníka. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa neuplatňuje, pokiaľ príčina škody je založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zo strany ZOO-RIDING AG, alebo došlo k osobnej ujme. Nevzťahuje sa to ani vtedy, ak si kupujúci uplatňuje nároky podľa zákona o zodpovednosti za výrobok. Pokiaľ spoločnosť ZOO-RIDING AG nedbalo poruší zmluvne nevyhnutnú povinnosť, povinnosť nahradiť majetkovú škodu je obmedzená na typicky sa vyskytujúce škody. Pokiaľ ZOO-RIDING AG nemá úmysel alebo hrubej nedbanlivosti, zodpovednosť je obmedzená na predvídateľné škody. Ak je zodpovednosť ZOO-RIDING AG vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a zástupcov ZOO-RIDING AG.

III. Ochrana osobných údajov
Kupujúci vyjadruje súhlas so skutočnosťou, že spoločnosť ZOO-RIDING AG elektronicky ukladá a spracúva svoje osobné údaje v rámci zákonných ustanovení (najmä zákona o ochrane údajov z roku 2000) na účely spracovania právnej transakcie. Súhlas možno kedykoľvek odvolať. Bezplatne poskytneme zákazníkovi informácie o osobných údajoch, ktoré sme uložili. Ak chcete opraviť, odstrániť a zablokovať osobné údaje, ktoré ste uložili, môžete kedykoľvek požiadať. ZOO-RIDING AG podniká všetky technicky možné opatrenia na ochranu uložených dát zákazníka. Žiadna zodpovednosť však nebude prijatá, ak tretie strany protiprávne prinesú tieto údaje do svojich právomocí a opätovne ich použijú. Uplatnenie škody zo strany zákazníka alebo tretích osôb voči ZOO-RIDING AG vyplývajúce z takéhoto spojenia je vylúčené vzájomnou dohodou.

IV. Obraz a autorské práva
Všetky obrazové práva (fotografie a videá) sú vlastníctvom spoločnosti ZOO-RIDING AG alebo jej partnerov. Použitie bez výslovného súhlasu nie je povolené. Táto webová stránka vlastní a prevádzkuje spoločnosť ZOO-RIDING AG, Bazilej. Celý obsah webových stránok vrátane textov, grafiky, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvukov, ilustrácií a softvéru je majetkom spoločnosti ZOO-RIDING AG jej držiteľov licencií a / alebo poskytovateľov obsahu. Všetky prvky webovej stránky vrátane všeobecného dizajnu a obsahu sú chránené autorskými právami a inými právami. Pokiaľ nie je na webových stránkach uvedené inak, nie je povolené kopírovanie, editácia, preklad, ukladanie, spracovanie obsahu, najmä používanie obrázkov a textových materiálov na platformách (napr. EBay atď.).

V. Záväzky
Zvieratá sú skontrolované pred dodaním a odovzdané kupujúcemu plne funkčným spôsobom. Kupujúci je povinný používať zviera prísne podľa jeho zamýšľaného použitia a poznamenáva, že zvieratá môžu dosiahnuť viac ako krokovú rýchlosť. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné zvrátiť alebo vrátiť späť. Hoci použitie zvierat je veľmi bezpečný (nie je vysoká rýchlosť a nízka nadmorská výška), je dieťa na koňoch povinní nosiť na koni alebo na bicykli prilbu, u ktorých iba školiteľ musí postarať. Použitie zvierat na nespevnených cestách alebo cestách so silným gradientom (zvieratá nemajú brzdy) nie je povolené. Jazda počas búrky nie je povolená.
Kupujúci je zodpovedný sám za vzniknuté škody v prípade porušenia týchto povinností a zaväzuje sa odškodniť ZOO koni AG v prípade jej použitia a držať neškodné. Zvieratá sa používajú na vlastné riziko. Zodpovednosť spoločnosti ZOO-RIDING AG je vylúčená v prípade nesprávneho alebo nevhodného používania.

VI. Iné ustanovenia
Na vylúčenie Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa vzťahuje iba právo Švajčiarska. Zmluvný jazyk je nemecký. Spoločnosť ZOO-RIDING AG môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto všeobecné podmienky alebo obsah webových stránok alebo zmeniť prístup na túto stránku alebo ju zablokovať z dôležitých dôvodov. Miesto plnenia - a ak nie je spotrebiteľom - jurisdikcia je Basel-Stadt. V prípade žaloby podanej proti spotrebiteľovi, ktorý má bydlisko v Nemecku alebo Rakúsku, má súd, na ktorého území má spotrebiteľ bydlisko, právomoc. V prípade akejkoľvek žaloby podanej proti spotrebiteľovi so sídlom v Nemecku (bydlisko, miesto obvyklého pobytu alebo miesta výkonu práce) na spory vyplývajúce zo zmlúv so spoločnosťou ZOO-RIDING AG, jeden z tých súdov, na ktorých území má spotrebiteľ bydlisko, Rezidencia alebo miesto výkonu práce.

VII. Platba faktúrou a financovaním (Klarna)
V spolupráci so spoločnosťou Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, Vám ponúkame nákup nákupu a kúpy splátky ako možnosť platby. Vezmite prosím na vedomie, že nákup je k dispozícii iba spotrebiteľom na faktúru a nákup splátky, a že platba musí byť vykonaná Klarna.

VII. Faktúra s Klarna
Pri kúpe na účet s firmou Klarna vždy dostanete tovar najprv a vždy máte platobnú lehotu 14 dní. Onlineshop zhromažďuje s Klarnou poplatok 0,00 EUR za objednávku.

VII B Kúpa Klarna
Pomocou finančnej služby spoločnosti Klarna môžete flexibilne platiť za nákup v mesačných splátkach vo výške minimálne 1/24 z celkovej sumy (najmenej 6,95 EUR) alebo za podmienok inak uvedených v pokladnici.

VII. Súkromné vyhlásenie spoločnosti Klarna
Spoločnosť Klarna kontroluje a vyhodnocuje vaše údaje a udržiava výmenu údajov s inými spoločnosťami a ekonomickými agentúrami v prípade legitímneho záujmu a príležitosti. Na vaše osobné údaje sa zaobchádza v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a podľa údajov v nariadeniach o ochrane údajov spoločnosti Klarnas.

 

 • Animal-Riding Spot

  Animal-Riding Spot
 • Video Baby-Horse

  Video Baby-Horse
 • Animal Riding

  Animal Riding
 • Video zvierat v zoologickej záhrade

  Video zvierat v zoologickej záhrade
 • Video zvierat v akcii

  Video zvierat v akcii
 • Fotografie naše zvieratá

  Fotografie naše zvieratá
 • 1

Zviera na koni používa cookies okrem iného k vlastným obsahom a analýzu stránky. Aj keď to bolo vždy tak, že na želanie EÚ, ale teraz je potrebné zdôrazniť, explicitne. Používaním webových stránok vyjadrujete svoj súhlas.